Prace modernizacyjne na wałach Widawy w rejonie Krzyżanowic

  widawa1

Drugi etap projektu Modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodneg przewiduje realizację 37 obiektów budowlanych w ramach 2 kontraktów na roboty budowlane. Zakres prac obejmuje min.:

  • budowę nowych obwałowań na długości 33,7km;
  • przebudowę obwałowań na długości 4,8km;
  • rozbiórkę istniejących obwałowań na długości 7,3km;
  • budowę 1 jazu klapowego na przelewie kanału Odra–Widawa;
  • przebudowę 5 drogowych obiektów mostowych przecinających dolinę Widawy (most Strachociński, mosty Krzywoustego, most Widawski, most Pęgowski, estakada w ciągu drogi krajowej S5);  
  • przebudowę 1 kolejowego obiektu mostowego (most Strachociński).

Projekt realizowany jest na obszarze o zróżnicowanym sposobie użytkowania. Zgodnie z zasadami poszanowania środowiska przyjęty do realizacji wariant jest wariantem prośrodowiskowym, czyli takim, który uwzględnia ochronę obszarów cennych przyrodniczo przy jednoczesnym prowadzeniu działań minimalizujących i kompensacyjnych pod ścisłym nadzorem przyrodniczym po stronie Wykonawcy, Inżyniera Kontraktu i Inwestora.

Rozpoczęcie robót na mocy pozwoleń na realizację inwestycji przeciwpowodziowych, wiąże się z koniecznością przygotowania terenu inwestycji m. in. również usunięcie drzew, które uniemożliwiają przeprowadzenie robót budowlanych. Tereny wykorzystywane pod realizację projektu to lasy, łąki, tereny bagienne, tereny rolnicze, oraz obszary przekształcone antropogenicznie (obiekty infrastrukturalne: drogi, tory kolejowe PKP, linie energetyczne oraz inne elementy uzbrojenia, w tym obiekty ochrony przeciwpowodziowej). Projekt ingeruje w obszary o różnym stopniu pokrycia szatą roślinną, w tym obszary cenne przyrodniczo, co skutkuje wskazaniem  ściśle kontrolowanych warunków wykorzystania terenu, zarówno w fazie realizacji jak i eksploatacji. Ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych.

Wydana przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska we Wrocławiu (RDOŚ) decyzja środowiskowa ściśle określiła warunki realizacji. Wycinkę drzew i krzewów Wykonawcy zobowiązani są ograniczyć do niezbędnego minimum i przeprowadzić w okresie od października do końca lutego. Wycinki poprzedzane są kontrolą specjalistów entomologa i chiropterologa, badających ewentualną obecność chronionych gatunków chrząszczy oraz nietoperzy. W przypadku stwierdzenia takich siedlisk, Wykonawcy zobowiązani są do pozyskania decyzji ekspertów RDOŚ w sprawie dalszego toku postępowania. Wszystkie  drzewa i krzewy, które nie będą wycinane zostaną przez Wykonawców zabezpieczone przed przypadkowym zniszczeniem.
W ramach projektu zgodnie z decyzją środowiskową zostaną przeprowadzone kompensacje przyrodnicze. Obejmą one m.in. takie działania jak odtworzenie łąk, wykonanie nowych zbiorników wodnych dla płazów oraz odtworzenie lasu łęgowego w rejonie  Świniar.

Przez cały okres realizacji inwestycji prowadzony będzie przez specjalistów stały nadzór przyrodniczy nad prawidłową realizacją działań łagodzących i minimalizujących negatywne oddziaływania w odniesieniu do chronionych siedlisk przyrodniczych oraz gatunków flory i fauny. Wszelkie działania środowiskowe wypełniające decyzję środowiskową i Plan Zarządzania Środowiskiem będą raportowane i przedkładane Inżynierowi, Inwestorowi i RDOŚ. Raporty przekazywane będą również do Banku Światowego, który także trzyma pieczę nad prawidłową i zgodną z zasadami polityk środowiskowych Banku realizacją Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry, w ramach którego realizowany jest Projekt Modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego.

źródło: [http://www.odra-wroclaw.pl]